دفتر

تلفن

نشانی

مسؤول نهاد

031.33912666

(طبقه دوم، اتاق 202)

دورنگار

031.33912889

 

معاونت

031.33912244

(طبقه همکف، اتاق 27)

مدیریت اجرایی

031.33912896

(طبقه همکف، اتاق 26)

کارشناس اجرایی

031.33912639

(طبقه همکف، اتاق 30)

ستاد ازدواج دانشجویی، کتابخانه

031.33912986

(طبقه همکف، اتاق 35)

هم اندیشی استادان و نخبگان

031.33912717

(طبقه همکف، اتاق 29)

واحد خواهران

031.33912895

(طبقه همکف، اتاق 31)

فرهنگی - سیاسی

031.33912289

(طبقه همکف، اتاق 28)

روابط عمومی (مدیریت سایت و فضای مجازی)

031.33912672

(طبقه دوم، اتاق 202)

حوزه علوم اسلامی

031.33912348

031.33912321

(طبقه همکف، اتاق 1 تا 3)

ایمیل (پست الکترونیک)

 

nahadiut@of.iut.ac.ir

nahad@mailfa.com

nahadiut@gmail.com

پیامک

300074777777

 

فایل ها