اگر مرجع تقلید اشتباه کند چه می شود، اگر این اشتباه به ضرر جان فردی (بی گناه یا نه مستحق آن حکم) تمام شد، جوابگو چه کسی است؟

اگر مرجع تقلید اشتباه کند چه می شود، اگر این اشتباه به ضرر جان فردی (بی گناه یا نه مستحق آن حکم) تمام شد، جوابگو چه کسی است؟

مثل حکم ارتداد و قتل مخالفین و... که گاهی بعضی مراجع می دهند اگر به ناحق باشد نمیتوان فقط گفت در پیشگاه خدا معذورند. باید ساز و کاری دقیق در کار باشد که اینچنین به راحتی با جان و مال مردم نتوان بازی کرد و معذور بود. ساز و کاری دنیوی که محکمتر از این باشد...