منظور شهيد مطهري(ره) از جمله «مردم سالاري در غرب يعني حيوانيت رها شده و مردم سالاري ديني يعني انسانييت رهاشده» چيست؟

منظور شهيد مطهري(ره) از جمله «مردم سالاري در غرب يعني حيوانيت رها شده و مردم سالاري ديني يعني انسانييت رهاشده» چيست؟

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه به مباني فلسفي و انسان شناختي در دو مکتب ليبراليسم و اسلام مي باشد؛ از اين منظر انسان در درون خود خواهش ها و اميال گوناگوني دارد:

چطور ممکن است امام زمان(عج) بتواند در مقابل این همه قدرتهای اتمی دنیا که روز به روز هم افزایش می یابد مقابله کنند؟

چطور ممکن است امام زمان(عج) بتواند در مقابل این همه قدرتهای اتمی دنیا که روز به روز هم افزایش می یابد مقابله کنند؟

اگر کمک غیبی خدا همراه ایشان است، چرا خداوند این کمک را همان دوران کودکی نکرد تا همه مسلمانان در آرامش باشند؟ آیا فقط زمانی باید کمک کرد که جهان در ظلم فرو رفته باشد؟ چرا مسلمانان نباید به وسیله امامشان از همان ابتدا از دست ظلم راحت شوند؟