1 مورد یافت شد

اسلام با شادی کردن مخالف است!؟ قرآن می گوید باید کم بخندند و زیاد گریه کنند...

http://nahadiut.ir/پرسش-و-پاسخ/اسلام-با-شادی-کردن-مخالف-است!؟-قرآن-می-گوید-باید-کم-بخندند-و-زیاد-گریه-کنند···

نشاط و شادی را ناپسند می داند که از روی مستی و غرور و تکبر بوده که سبب ساز غفلت انسان از خداوند و آخرت است چرا که ایه در مورد قارون مرد هم عصر حضرت موسی است. کسی که مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیان بوده است. «فرحین» در آیه «ان الله...